Slutkonferens summerade projektet Framtidens Hållbara industrimiljöer

Under tre år har vi inom ramen för projektet Framtidens hållbara industrimiljöer haft förmånen att samverka kring en stor bredd av hållbarhetsfrågor med några av de stora och mindre industrierna i Umeå. Projektet har haft fokus på att ta fram en innovationsprocess och inom ramen för den arbeta med olika Case för att minska CO2-avtryck inom bl.a. transporter, energi, fastighet, produktion. Parallellt har vi även arbetat med att visualisera miljö och energidata samt tagit fram verktyg för att skapa attraktiva arbetsplatser utifrån jämlikhet och mångfald. Två viktiga delmål har varit kompetensspridning samt att skapa en plattform för vidare samverkan.

En del i kompetensspridningen är de rapporter och analyser som tagits fram som finns tillgängliga att ta del av under www.viablebusiness.se/rapporter. Vi har även genomfört två stora konferenser under 2022 där slutkonferensen i november var en höjdpunkt med ett 80-tal deltagare från stora delar av Umeå kommun och Västerbottens näringsliv och industrier. Flertalet spännande talare fanns på plats, däribland den uppmärksammade hållbarhetsentreprenören och författaren Rebecka Carlsson.

Även om projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer tar slut i form av EU projekt vid årsskiftet så finns det en ambition och en samsyn i fortsatt behov av samverkan mellan företag och organisationer. Viable Business Hub utgör även fortsättningsvis en plattform för att ta lärdomar, processer och verktyg vidare för att bidra i utvecklingen av framtidens hållbara industrimiljöer.

Slutkonferens för projektet Framtidens hållbara industrimiljöer

Projektet Framtidens hållbara industrimiljöer summerar resultat och insikter som genererats under projektets gång vid en slutkonferens. En inspirerande dag med föreläsningar, panelsamtal, inlägg och nätverkande i hållbarhetens tecken för Umeåregionens små, medelstora och större industriföretag.

Konferensen hålls Onsdag 23e nov 12.00-16:30  på Great Hub City  Kungsgatan 63, Umeå. Ingång från gågatan.

Vi bjuder på lunch 12.00 (anmäl gärna specialkost)

Välkommen med din anmälan till christian.skanderby@umeaenergi.se (obs. begränsat antal platser)

Jämställdhet och mångfald för attraktiva arbetsplatser

Hur ser nuläget ut gällande jämställdhet och mångfald inom Västerbottens industriföretag och vad behövs för att skapa attraktiva arbetsplatser? Det var frågeställningen i den kartläggning av jämlikhetsläget som nu genomförts inom Västerbottens industri- och skogsföretag. Målet var att ringa in viktiga insatser gällande jämställdhet och mångfald inom industrisektorn i Västerbotten framåt. Resultatet färdigställdes hösten 2021 i rapporten ”Attraktiva arbetsplatser i Västerbotten – jämställdhet och mångfald”.

Kartläggningen har genomförts i tre delar:
1) Kartläggning av nuläge samt behov hos industriföretag i Västerbotten
2) Inventering av studier, forskningsläge, erfarenhet och goda exempel runtom i Sverige
3) Förslag på aktiviteter som kan genomföras med industriföretagen i Västerbotten framåt

Uppdraget är ett samarbete mellan Framtidens hållbara industrimiljöer och Skogstekniska klustrets projekt Företagsdriven skogsinnovation och kartläggningen har genomförts av företaget Vkna. En referensgrupp med representanter från Region Västerbotten, Umeå kommun, RISE, Länsstyrelsen och IF Metall har också bidragit i arbetet.

Välkommen till Webinar om Framtidens Attraktiva Arbetsplatser den 13/1 kl.13.00-15.00

För att sprida kunskaperna från arbetet och bjuda in till dialog bjuder nu projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer in till ett digitalt webinar/workshop tillsammans med Vkna. Webinariet är helt kostnadsfritt. Fokus för träffen är lärande och inspiration genom diskussion och kunskapsutbyte, med utgångspunkt i rapporten ”Attraktiva arbetsplatser i Västerbotten”.

Agenda:

-Vkna presenterar resultat från arbetet med kartläggning och rapport.

-Samtal i smågrupper. Genom diskussioner och samtal kopplar vi ihop relevanta frågeställningar, med utgångspunkt i innehållet i rapporten, med nuläget på deltagarnas arbetsplatser. Målet är att genom reflektioner och diskussioner ge nya eller fördjupade insikter, kunskaper och inspiration kring hur vi kan fortsätta driva arbetet med att skapa mer attraktiva arbetsplatser i Västerbotten.

Välkommen att anmäla dig till webinariet här: lars.mikaelsson@umeaenergi.se

Behovsanalys pekar på paradigmskifte för hållbarhet även hos mindre bolag

Hållbarhetsfrågan är ytterst aktuell för de flesta bolag. Från att delvis stått utanför styrelserummet och tittat in på verksamhetsplaner och styrning så är hållbarhet idag ett viktigt delområde i anslutning till till lönsamhet, kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.

I en färsk rapport som publiceras i november 2021 har projektet Framtidens Hållbara industrimiljöer tillsammans med North Sweden Cleantech intervjuat 20 företag kring dagens hållbarhetsarbete och behov framåt.

Det strategiska samt det operativa hållbarhetsarbetet nämns som lätt att införa och genomföra i verksamheten vilket borgar för ett bra fokus inom hållbarhet på flera nivåer. Så här beskriver ett av de intervjuade företagen sin syn på hållbarhet:

”Hållbarhet är inte en enskild fråga utan integrerad utifrån konkurrenskraft, effektivitet, attraktiv arbetsgivare. Har inte fokuserat på hållbarhet för hållbarhet utan att verksamhetsutveckling är hållbarhet sig. Har fått insikten på vägen”

Slutsatser är att flera av hållbarhetsutmaningarna delas av de intervjuade företagen och många ser samverkan som en väg fram då det är svårt att vara expert inom alla områden. Värdet är såväl miljömässiga men även affärsmässiga och på sikt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Exempel på områden som är aktuella:

 • Energiförbrukning
 • Klimatavtryck genom koldioxidutsläpp
 • Könsfördelning
 • Arbetsmiljö & trivsel

Utmaningar som lyfts är:

 • Hitta eldsjälar som driver frågorna
 • Resurser: tid, pengar och personal
 • Gamla normer samt tänkesätt
 • Att vara först med att göra förändringar
 • Hålla fokus och motivera förändringar, samt möjligheter till att visualisera förändringar
 • Att skapa cirkulära affärsmodeller
 • Lokalisering och transporter
 • Vilja och efterfrågan till omställning hos kunder

Behov & Möjligheter:

 • Öka möjligheten till samarbeten för att kunna välja hållbara transporter
 • Gå mot mer hållbara/förnybara energikällor till exempel solpaneler, vind/-vattenkraft som alternativ samt cirkulära lösningar som energiåtervinning
 • Kompetensförsörjning och Mångfald

Vill du veta mera om resultaten från kartläggningen eller ta del av rapporten i sin helhet?

Kontakta Christian Skanderby, projektledare Framtidens Hållbara Industrimiljöer, Umeå Energi